Software pre detektory NOKTA MAKRO The LEGEND

Operačné systémy: Windows, MacOS
Ak sa pri otváraní inštalačného súboru vyskytnú nejaké problémy, vypnite všetky antivírusové programy na vašom počítači.
Najnovšia aktualizácia zahŕňa všetky predchádzajúce aktualizácie.

Postup aktualizácie pre detektory The LEGEND

Stiahnite si súbor s aktualizáciou podľa typu Vášho detektora

Rozbaľte archív a nainštalujte software

Skontrolujte či je detektor vypnutý

Prepojte detektor s počítačom pomocou USB kábla

Pri vypnutom detektore stlačte a držte tlačidlo "UP" (hore), kým sa nezobrazí nápis UP

Pustite tlačidlo

Spustite nainštalovaný softvér

Vyberte súbor firmware s koncovkou bin

Stlačte v aktualizačnom programe tlačidlo pre aktualizáciu

Na obrazovke detektora sa zobrazia číslice od 1do 100

Po dokončení aktualizácie sa zobrazí nápis LD

Ak je cievka pripojená detektor sa zapne

Ak cievka nieje pripojená, zobrazí sa nápis CC a detektor sa vypne

V prípade problémov pri aktualizácii detektora Legend si prečítajte nasledujúci návod:


Pre Windows

1. Vypnite váš antivirus.

2. Zapojte detektor do iného USB vstupu, v prípade že váš počítač má viac vstupov, aby ste vylúčili, že chyba je viazaná na konkrétny vstup.

3. Musíte mať nainštalované správne drivre (ovládače) - choďte na link: www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers a nainštalujte si drivre na základe operačného systému vášho počítača.

4. Vojdite do Control panel (Ovládací panel). Zvoľte Power options (Možnosti napájania) > Change Plan Settings (Zmena nastavení > Change advanced power settings (Zmena pokročilých nastavení napájania)

Tu vyhľadajte nastavenia USB, a nižšie vyberte USB selctibe suspend setting.

Pri možnostiach, keď je počítač zapojený do elektrickej siete alebo len na batériu, zvoľte Disable (Nepovoliť) a stlačte tlačidlo Apply (Použiť)

Ovládací panel / Systém a zabezpečenie / Možnosti napájania / Úprava nastavenia plánu  / Zmeniť rozšírené nastavenia napájania

Následne musíte reštartovat váš počítač, aby sa nevypínali USB vstupy.

Pre MacOS

1. Vypnite váš antivirus.

2. Zapojte detektor do iného USB vstupu, v prípade že váš počítač má viac vstupov, aby ste vylúčili, že chyba je viazaná na konkrétny vstup.

3. Musíte mať nainštalované správne drivre (ovládače) - choďte na link: www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers a nainštalujte si drivre na základe operačného systému vášho počítača.

The LEGEND

Windows:

MacOS:

1/ Hlasitosť varovných tónov, ktorá bola pridaná k tlačidlám v testovacej verzii Beta 1, bola aktualizovaná tak, aby fungovala priamo úmerne nastavenej hlasitosti.

2/ Na základe spätnej väzby od používateľov týkajúcej sa zníženého jasu úrovne podsvietenia 1 v testovacej verzii beta verzie 1 bolo nastavenie podsvietenia prekonfigurované nasledovne:

Úrovne nastavenia podsvietenia sa zvýšili z 5 na 6. Úrovne 1-5 vo verzii softvéru 1.09 sa teraz rovnajú 2-6 v tejto verzii. Úroveň 1 v tejto verzii je teraz znížená úroveň.

3/ Automatické nastavenie podsvietenia bolo prekonfigurované tak, aby fungovalo takto:

a) Keď bolo zapnuté automatické nastavenie podsvietenia, automatické podsvietenie nebolo aktivované, keď bolo stlačené tlačidlo pinpoint pre zapnutie trackovania (sledovania) na obrazovke Ground Balance (Vyváženia zeme). Toto bolo teraz aktualizované.
b) Keď bolo zapnuté automatické nastavenie podsvietenia, podsvietenie sa vypínalo, keď opustíte ponuku nastavení. Toto bolo teraz aktualizované tak, aby sa podsvietenie vypínalo v rámci normálneho časového limitu.
c) Keď bolo zapnuté automatické nastavenie podsvietenia, automatické podsvietenie sa neaktivovalo, keď sa stlačilo tlačidlo pinpoint v nastavení „notch“ diskriminačného vzoru. Toto bolo teraz aktualizované.

Windows:

MacOS:

1/ Multifrekvencia M3 v režime PARK bola aktualizovaná tak, aby sa zabránilo maskovaniu mincí hliníkovou fóliou.

2/ Bolo pridané nastavenie Bottle cap rejection (odmietnutie uzáveru fľaše).
Keď je zariadenie v režime multifrekvencie, vyberte nastavenie rýchlosti obnovenia (Recovery Speed) a stlačte tlačidlo pinpoint. Pri navigácii pomocou pravého a ľavého tlačidla uvidíte na pravej strane obrazovky písmená „bC“. Hodnotu bC môžete nastaviť medzi úrovňami 1-8 pomocou tlačidiel plus (+) a mínus (–). Keď je úroveň bC 0, znamená to, že toto nastavenie je vypnuté.

3/ Bolo pridané nastavenie Ground Suppressor.
Používa sa na elimináciu falošných signálov zo zeme v náročných terénoch. Ak chcete získať prístup k nastaveniu, vyberte nastavenie rýchlosti obnovenia (Recovery Speed) a stlačte tlačidlo pinpoint. Pri navigácii pomocou pravého a ľavého tlačidla uvidíte na pravej strane obrazovky písmená „GS“. Hodnotu GS môžete nastaviť medzi 1-8 pomocou tlačidiel plus (+) a mínus (–). Keď je úroveň GS 0, znamená to, že je toto nastavenie vypnuté. Ak to nie je potrebné, odporúča sa ponechať toto nastavenie vypnuté.

4/ Zvuk pri zmene bodu zlomu tónu (Tone break) v režime 60-tónov bol upravený. Zvýšili sa basy a tón je príjemnejší.

5/ Nastavenie Audio Gain bolo aktivované aj v režime zlatého poľa (Gold field).

6/ Do tlačidiel boli pridané výstražné tóny. Tlačidlá teraz vydajú varovný tón v nasledujúcich prípadoch:
1. Na označenie minimálnej a maximálnej úrovne nastavenia.
2. Pri pokuse o aktiváciu neaktívneho nastavenia v určitom režime.

7/ Jas podsvietenia na úrovni 1 bol znížený.

8/ Teraz si viete zobraziť verziu čipu Bluetooth.
Keď sú slúchadlá Bluetooth spárované so zariadením a nachádzate sa v nastaveniach Bluetooth, stlačte a podržte tlačidlo diskriminácie. Verzia čipu Bluetooth sa zobrazí na mieste hodín. Po uvoľnení tlačidla sa hodiny znova zobrazia.

9/ V režime automatické vyváženie zeme (Automatic Ground balance) bude automatické podsvietenie svietiť, kým sa vyváženie zeme nedokončí.

10/ Hlasitosť úrovne 1 bola znížená v režimoch PARK, POLE (FIELD) a PLÁŽ (BEACH).

11/ Do nastavenia Iron Filter (IF) bola pridaná nová úroveň 9.
Na úrovniach 1-8 nenastala žiadna zmena. Úroveň 9 bude užitočná, keď budete chcieť diskriminovať niektoré nechcené stredné vodiče (ako sú náboje do brokovníc) ako železo.

12/ A navyše sa zaviedli všeobecné vylepšenia.

Windows:

MacOS:

1/ Nové funkcie IRON FILTER a STABILITA.
Keď máte zapnutú jednu z multifrekvencií, vyberte nastavenie „Recovery Speed“ (Rýchlosť obnovenia) a stlačte tlačidlo Pinpoint. Na pravej strane displeja sa zobrazia písmená „IF“ (Iron filter). Nastavenie Iron Filter (IF) sa pohybuje medzi úrovňami 1-8, pričom predvolená je úroveň 8. Ak si ponecháte zapnutú úroveň 8, bude zariadenie fungovať rovnako ako pred pridaním funkcie Iron filter. Nastavenie nižšej úrovne IF zvýši pravdepodobnosť, že železné ciele budú klasifikované ako neželezné ciele a naopak. Nastavenie stability (ST) je určené pre jemné doladenie nastavenia IF. Keď je IF na úrovni 8, nastavenie stability bude neaktívne v režimoch Park, Pole a Zlaté pole.

Keď má IF hodnotu pod úrovňou 8, nastavenie stability možno aktivovať stlačením pravého alebo ľavého tlačidla a možno ho upraviť pomocou tlačidiel plus (+) a mínus (-). POZNÁMKA: Nastavenie stabilty v režime Pláž je odlišné od tohto nového nastavenia ST!

2/ Nová multi-frekvencia: Multi3 bola pridaná v režimoch Park a Pole.
Táto frekvencia je ideálna pre použitie na vlhkých, mokrých či vodivých pôdach keďže znižuje vplyv vlhkosti v pôde, ktorá môže spôsobiť generovanie falošných signálov. Taktiež oslabuje odozvu cieľov
generujúcich hodnotu ID 10-11, ako je uhlie a hliníková fólia.

3/ Pridaná bola aj možnosť „Mute“
Úplné vypnutie zvuku. Na hlavnej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo frekvencie. Na pravej strane displeja sa objavia písmená „AO“ (Audio Off – Zvuky vypnuté). Aj keď máte zvuky vypnuté, detektor automaticky zvuky zapne pri vytváraní vlastného diskriminačného vzoru (Notch), pri vyvažovaní zeme a v menu nastavení.

4/ Pri zvolení určitého nastavenia v menu nastavení sa ikona zvoleného nastavenia rozbliká.

5/ Odteraz môžete zapnúť zvuk do reproduktora a zároveň aj do slúchadiel.
V prípade, že sú Bluetooth slúchadlá spárované, v nastavení Bluetooth pomocou šípky hore zvoľte číslo 2.

6/ Automatický pokles nastavenia citlivosti pri vytváraní vlastného diskriminačného vzoru (Notch) na hodnotu 5. Ak však používate automatické vytvorenie diskriminačného vzoru a citlivosť znížiť nechcete, stlačením tlačidla vyváženia zeme sa vrátite späť na vami používanú hodnotu citlivosti. Napravo sa zobrazia písmená „CS“ (Current sensitivity – Aktuálna citlivosť).

7/ Návrat zariadenia do výrobných nastavení (Factory defaults) je teraz možné spraviť jednoducho stlačením jedného tlačidla.
V menu nastavení vyberte používateľské profily podržte tlačidlo Pinpoint, kým sa na displeji neobjavia písmená Fd (tie zmiznú po 2 sekundách).

8/ Nová funkcia Audio Gain bola pridaná do režimov Park, Pole a Pláž.
Nastavením tejto funkcie viete zvýšiť hlasitosť slabých cieľových signálov. Pri nastavovaní hlasitosti stlačte tlačidlo Pinpoint. Na pravej strane displeja sa objavia písmená AG a pomocou tlačidiel plus
(+) a mínus (-) si vyberiete hodnotu od 1 do 6. Prednastavená hodnota je 3.
POZNÁMKA: Funkcia Audio gain NEZVYŠUJE hĺbkový výkon.

9/ Nastavenie Tone Pitch – Výška tónu.
Pri použití tohto nastavenia, ak sa cievka priblíži k cieľu, frekvencia zvuku sa bude meniť úmerne sile signálu. Túto funkciu si viete zvoliť v nastaveniach počtu tónov a je označená písmenom P.

10/ Pri pozmenení alebo vytvorení diskriminačného vzoru v danom režime sa tento vzor automaticky uloží.
Po prepnutí do iného režimu a následnom návrate do prvého režimu, nájdeme diskriminačný vzor tak, ako sme ho používali. Predvolený diskriminačný vzor pre režimy Park, Pole a Pláž je „F – Ferro-off“ a v režime Zlaté pole „G – Ground-off“.

11/ Nový INDIKÁTOR MINERALIZÁCIE, na ktorý sa použila stupnica funkcie Ferro Check.
V nastavení vyváženia zeme aktivujete indikátor mineralizácie stlačením tlačidla diskriminácie. Napravo sa objavia písmená GI (Ground Indicator – Indikátor pôdy). Po opätovnom stlačení tlačidla diskriminácie sa vrátite späť na funkciu Ferro Check a zobrazia sa písmená FC. Mineralizácia pôdy sa vzťahuje na prirodzene sa vyskytujúce minerály v zemi, ktoré ovplyvňujú výkon detektora kovov. Existujú dva hlavné typy pôdnej mineralizácie: železné častice a soľ, ako sú pláže so slanou vodou. To spôsobí, že sa zem stane vodivou. Oba produkujú falošné signály, ktoré maskujú ciele. Ľavá strana stupnice ukazuje mineralizáciu železných častíc a pravá strana ukazuje mineralizáciu v dôsledku soli. Pravá strana funguje iba pri použití multifrekvencie!

12/ V režimoch Park, Pole a Pláž bola upravená prednastavená hodnota Treshold frekvencie na 10.

13/ Parametre prahu boli aktualizované v režimoch Park, Field a Beach.

14/ Zmena audio signálu pri vyvážení zeme.

15/ Parametre pre funkcie Pinpoint a vyváženie zeme boli aktualizované.

16/ Bola vylepšená stabilita ID pre vyváženie zeme.

Windows:

MacOS:

1/ Nové funkcie IRON FILTER a STABILITA.
Keď máte zapnutú jednu z multifrekvencií, vyberte nastavenie „Recovery Speed“ (Rýchlosť obnovenia) a stlačte tlačidlo Pinpoint. Na pravej strane displeja sa zobrazia písmená „IF“ (Iron filter). Nastavenie Iron Filter (IF) sa pohybuje medzi úrovňami 1-8, pričom predvolená je úroveň 8. Ak si ponecháte zapnutú úroveň 8, bude zariadenie fungovať rovnako ako pred pridaním funkcie Iron filter. Nastavenie nižšej úrovne IF zvýši pravdepodobnosť, že železné ciele budú klasifikované ako neželezné ciele a naopak. Nastavenie stability (ST) je určené pre jemné doladenie nastavenia IF. Keď je IF na úrovni 8, nastavenie stability bude neaktívne v režimoch Park, Pole a Zlaté pole.

Keď má IF hodnotu pod úrovňou 8, nastavenie stability možno aktivovať stlačením pravého alebo ľavého tlačidla a možno ho upraviť pomocou tlačidiel plus (+) a mínus (-). POZNÁMKA: Nastavenie stabilty v režime Pláž je odlišné od tohto nového nastavenia ST!

2/ Nová multi-frekvencia: Multi3 bola pridaná v režimoch Park a Pole.
Táto frekvencia je ideálna pre použitie na vlhkých, mokrých či vodivých pôdach keďže znižuje vplyv vlhkosti v pôde, ktorá môže spôsobiť generovanie falošných signálov. Taktiež oslabuje odozvu cieľov
generujúcich hodnotu ID 10-11, ako je uhlie a hliníková fólia.

3/ Pridaná bola aj možnosť „Mute“
Úplné vypnutie zvuku. Na hlavnej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo frekvencie. Na pravej strane displeja sa objavia písmená „AO“ (Audio Off – Zvuky vypnuté). Aj keď máte zvuky vypnuté, detektor automaticky zvuky zapne pri vytváraní vlastného diskriminačného vzoru (Notch), pri vyvažovaní zeme a v menu nastavení.

4/ Pri zvolení určitého nastavenia v menu nastavení sa ikona zvoleného nastavenia rozbliká.

5/ Odteraz môžete zapnúť zvuk do reproduktora a zároveň aj do slúchadiel.
V prípade, že sú Bluetooth slúchadlá spárované, v nastavení Bluetooth pomocou šípky hore zvoľte číslo 2.

6/ Automatický pokles nastavenia citlivosti pri vytváraní vlastného diskriminačného vzoru (Notch) na hodnotu 5. Ak však používate automatické vytvorenie diskriminačného vzoru a citlivosť znížiť nechcete, stlačením tlačidla vyváženia zeme sa vrátite späť na vami používanú hodnotu citlivosti. Napravo sa zobrazia písmená „CS“ (Current sensitivity – Aktuálna citlivosť).

7/ Návrat zariadenia do výrobných nastavení (Factory defaults) je teraz možné spraviť jednoducho stlačením jedného tlačidla.
V menu nastavení vyberte používateľské profily podržte tlačidlo Pinpoint, kým sa na displeji neobjavia písmená Fd (tie zmiznú po 2 sekundách).

8/ Nová funkcia Audio Gain bola pridaná do režimov Park, Pole a Pláž.
Nastavením tejto funkcie viete zvýšiť hlasitosť slabých cieľových signálov. Pri nastavovaní hlasitosti stlačte tlačidlo Pinpoint. Na pravej strane displeja sa objavia písmená AG a pomocou tlačidiel plus
(+) a mínus (-) si vyberiete hodnotu od 1 do 6. Prednastavená hodnota je 3.
POZNÁMKA: Funkcia Audio gain NEZVYŠUJE hĺbkový výkon.

9/ Nastavenie Tone Pitch – Výška tónu.
Pri použití tohto nastavenia, ak sa cievka priblíži k cieľu, frekvencia zvuku sa bude meniť úmerne sile signálu. Túto funkciu si viete zvoliť v nastaveniach počtu tónov a je označená písmenom P.

10/ Pri pozmenení alebo vytvorení diskriminačného vzoru v danom režime sa tento vzor automaticky uloží.
Po prepnutí do iného režimu a následnom návrate do prvého režimu, nájdeme diskriminačný vzor tak, ako sme ho používali. Predvolený diskriminačný vzor pre režimy Park, Pole a Pláž je „F – Ferro-off“ a v režime Zlaté pole „G – Ground-off“.

11/ Nový INDIKÁTOR MINERALIZÁCIE, na ktorý sa použila stupnica funkcie Ferro Check.
V nastavení vyváženia zeme aktivujete indikátor mineralizácie stlačením tlačidla diskriminácie. Napravo sa objavia písmená GI (Ground Indicator – Indikátor pôdy). Po opätovnom stlačení tlačidla diskriminácie sa vrátite späť na funkciu Ferro Check a zobrazia sa písmená FC. Mineralizácia pôdy sa vzťahuje na prirodzene sa vyskytujúce minerály v zemi, ktoré ovplyvňujú výkon detektora kovov. Existujú dva hlavné typy pôdnej mineralizácie: železné častice a soľ, ako sú pláže so slanou vodou. To spôsobí, že sa zem stane vodivou. Oba produkujú falošné signály, ktoré maskujú ciele. Ľavá strana stupnice ukazuje mineralizáciu železných častíc a pravá strana ukazuje mineralizáciu v dôsledku soli. Pravá strana funguje iba pri použití multifrekvencie!

12/ V režimoch Park, Pole a Pláž bola upravená prednastavená hodnota Treshold frekvencie na 10.

13/ Zmena audio signálu pri Vyvážení zeme.

14/ Parametre pre funkcie Pinpoint a vyváženie zeme boli aktualizované.

PO AKTUALIZÁCII ZNOVU ZAPNITE DETEKTOR!

  1. Plážový režim - funkcie  Multi-W a Pinpoint boli v tomto režime vylepšené a aktualizované.
  2. Bolo aktualizované párovania slúchadiel Bluetooth. Zariadenie teraz vyhľadá slúchadlá, s ktorými bolo pôvodne spárované, a pokúsi sa k nim pripojiť. Toto zabráni zariadeniu v pripojení k iným zariadeniam Bluetooth, keď je nastavenie Bluetooth zapnuté. Ak chcete spárovať zariadenie s inými slúchadlami Bluetooth (inými ako tými, s ktorými bolo pôvodne spárované), musíte ich vymazať z pamäte, ako je vysvetlené v príručke.
  3. Hodnota citlivosti sa teraz zobrazí aj v časti Target ID.
  4. Hodnota zemnej fázy vypočítaná prostredníctvom automatického vyváženia zeme, ako aj sledovania pôdy sa teraz uloží.
  5. Frekvencie Multi-1, Multi-2, Multi-D, Multi-W sa teraz uložia. Zariadenie sa spustí s naposledy použitou frekvenciou.
  6. Predvolený počet tónov pre režimy Park a Pláž sa zmenil na 2.
  7. Predvolená úroveň hlasitosti železitého tónu bola aktualizovaná pre každý režim.
  8. Ikony ponuky Ground Balance a tóny boli aktualizované.
  9. Úrovne stavu batérie boli aktualizované, aby boli lineárnejšie.
  10. Niektoré ďalšie chyby boli opravené.

Windows:

MacOS:

Aktualizácie:

1. Vylepšená funkcia Pinpoint.
2. Aktualizované parametre M 1 Multi Frequency.
3. Zvukové upozornenie na dokončenie automatického posunu frekvencie (zrušenie šumu) bolo rozšírené.
4. Predvolená továrenská hodnota Tone Break bola zmenená z 11 na 10 v režime Park.
5. Diskriminačný vzor Ferrous Off bol aktualizovaný tak, aby odmietal ID medzi 1-10 v režimoch Park & ​​Field.
6. V režime Gold bola zvýšená prahová úroveň zvuku.
7. Zuková odozva počas zemného vyváženia v režime Gold bola aktualizovaná.
8. Prekonfigurované úrovne podsvietenia.
9. Opravené niektoré chyby.

Windows:

MacOS:

Ak máte nejaké problémy s aktualizáciou, prečítajte si nižšie uvedenú príručku na riešenie problémov:

 

Windows

1. Vypnite antivírusový program.
2. Zapojte zariadenie do iného portu USB, ak má váš počítač viac ako jeden, aby ste zistili, či sa problém týka iba jedného portu.
3. Musia byť nainštalované správne ovládače. Prejdite na stránku www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers a nainštalujte ovládač podľa operačného systému vášho počítača.
4. Do vyhľadávacieho panela systému Windows napíšte „Ovládací panel“ a vyberte položku Ovládací panel.
Prejdite do časti Možnosti napájania > Zmeniť nastavenia plánu > Zmeniť rozšírené nastavenia napájania.
Nájdite nastavenia USB a potom prejdite na selektívne pozastavenie USB.
Zakážte možnosti vedľa položky Na batériu a Zapnuté a potom kliknite na tlačidlo Použiť.
Potom musíte reštartovať počítač, aby ste zabránili zbytočnému vypínaniu portov USB.

MacOS

1. Vypnite antivírusový program.
2. Zapojte zariadenie do iného portu USB, ak má váš počítač viac ako jeden, aby ste zistili, či sa problém týka iba jedného portu.
3. Musia byť nainštalované správne ovládače. Prejdite na stránku www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers a nainštalujte ovládač podľa operačného systému vášho počítača.
4. Vo Finderi na Macu nájdite aplikáciu, ktorú chcete otvoriť.
Nepoužívajte na to Launchpad. Launchpad vám neumožňuje prístup k ponuke skratiek.
Kliknite so stlačeným klávesom Control na ikonu aplikácie a potom v ponuke skratiek vyberte možnosť Otvoriť.
Kliknite na Otvoriť.
Aplikácia sa uloží ako výnimka z vašich nastavení zabezpečenia a v budúcnosti ju môžete otvoriť dvojitým kliknutím, rovnako ako ktorúkoľvek zaregistrovanú aplikáciu.
Poznámka: Výnimku pre zablokovanú aplikáciu môžete udeliť aj kliknutím na tlačidlo Napriek tomu otvoriť na table Všeobecné v nastaveniach Zabezpečenie a súkromie. Toto tlačidlo je k dispozícii približne hodinu po pokuse o otvorenie aplikácie.
Ak chcete zmeniť tieto predvoľby na Macu, vyberte menu Apple > Systémové predvoľby, kliknite na Zabezpečenie a súkromie a potom kliknite na Všeobecné.

Návod na aktualizáciu

Návod na aktualizáciu

HORE